Nieuws

Klimaat akkoord

Klimaatakkoord

Klimaatakkoord 28 Juni 2019 een feit

Wat is het Klimaatakkoord?
Het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen, met een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak, dat de actieve steun heeft van zoveel mogelijk bijdragende partijen en waarmee het
politieke reductiedoel van 49% wordt gerealiseerd.

Wat is het doel van het Klimaatakkoord?
De politiek heeft een doel gesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we
de komende jaren nemen om dit doel te halen. We doen dit om klimaatverandering tegen te gaan zoals Nederland heeft afgesproken in het klimaatverdrag Parijs. Samen met 195 andere landen heeft Nederland zich gecommitteerd om in 2050 de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius

Waar gaat het Klimaatakkoord wel en niet over?
De Rijksoverheid wil de broeikasgasemissies met 49% reduceren. De politiek is ervoor verantwoordelijk dat het doel wordt gehaald. In het Klimaatakkoord hebben bedrijven, maatschappelijke
organisaties en overheden de maatregelen afgesproken waarmee dit doel gehaald kan worden. Ook staat in het Klimaatakkoord wie de benodigde acties uitvoeren. Het kabinet heeft in het
Regeerakkoord ook een aantal andere maatregelen aangekondigd die bijdragen aan het doel, maar geen onderdeel zijn van het Klimaatakkoord. De belangrijkste maatregel is het stoppen van
elektriciteitsproductie met kolen in 2030.

Het Klimaatakkoord gaat over het voorkomen van klimaatverandering, maar gaan we ons ook aanpassen aan een ander klimaat?
Met het Deltaprogramma bereidt Nederland zich voor op het tijdig aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Alle lagen van de Nederlandse overheid investeren in het weerbaarder maken van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is er de Nationale Adaptatie Strategie gericht op sectoren (o.a. landbouw, natuur, gezondheid, infrastructuur etc.). Ook internationaal stimuleert Nederland met de Global Commission on Adaptation landen kennis uit te wisselen en aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Hoe is het Klimaatakkoord tot stand gekomen?
In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat er een Klimaatakkoord komt. Het afgelopen jaar hebben daarom meer dan 100 partijen gewerkt aan een samenhangend pakket aan voorstellen waarmee het CO2 -reductiedoel van 49% in 2030 gerealiseerd kan worden.

Is het klimaatakkoord nu officieel (klimaat)beleid?
Het Klimaatakkoord is een cruciale bouwsteen voor het klimaatbeleid. Het kabinet legt het klimaatbeleid voor een periode van tien jaar vast in een zogeheten Klimaatplan. Dat is in de Klimaatwet
bepaald. Jaarlijks rapporteert het kabinet over voortgang van het beleid. Waar nodig wordt het beleid op basis daarvan bijgesteld om de doelen te halen.

Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en het Energieakkoord?
Het Energieakkoord werd gesloten in 2013 en ging vooral over energiebeleid. Dit is een belangrijk onderdeel van het klimaatbeleid, maar hiermee wordt niet alle uitstoot van broeikasgassen aangepakt. Het Klimaatakkoord is een initiatief van het kabinet en bouwt voort op het Energieakkoord. Het Klimaatakkoord heeft één centraal doel: reductie van broeikasgassen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de energievoorziening, maar naar alle broeikasemissies. Daarom zitten er bij dit akkoord ook veel meer partijen aan tafel.

Wat is het verschil tussen het Klimaatakkoord en de Klimaatwet?
De Klimaatwet legt het streefdoel van 49% reductie in 2030 en 95% reductie in 2050 ten opzichte van 1990 wettelijk vast. Ieder kabinet is hier dus aan gebonden, totdat de wet wordt aangepast. De Klimaatwet gaat niet over de inhoudelijke maatregelen om CO2 -reductie te realiseren. Die maatregelen zijn in het Klimaatakkoord afgesproken met maatschappelijke partijen.

Hoe verhoudt het klimaatakkoord zich tot de aangekondigde maatregelen in het kader van de Urgenda-zaak?
Het kabinet beziet de uitvoering van het Urgenda-vonnis in samenhang met de maatregelen die het kabinet richting 2030 neemt in het Klimaatakkoord. De maatregelen die worden getroffen voor Urgenda moeten de klimaatambitie op de langere termijn versterken om een effectieve transitie te realiseren.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de afspraken ook echt nagekomen worden?
Uitvoering van de afspraken blijft zoveel mogelijk in handen van de deelnemende partijen, waaronder het Rijk. Partijen zijn dus zelf samen verantwoordelijk voor de uitvoering van hun onderdeel van het akkoord. Hiervoor worden onder regie van de betrokken vakministers sectorale uitvoeringsoverleggen ingericht.

Is het met dit akkoord zeker gesteld dat we de klimaatdoelen in 2030 halen?
Het Klimaatakkoord bevat een pakket aan maatregelen waarmee het politieke reductiedoel van 49% in 2030 wordt gerealiseerd. De belangrijkste onzekerheden en aandachtspunten zijn hierin geadresseerd. Tegelijkertijd zijn nog niet alle onzekerheden opgelost. Dat is ook niet mogelijk, want de transitie zal ons de komende jaren nog voor allerlei keuzes stellen. Dat pakt het kabinet in de uitvoering van het Klimaatakkoord op, samen met de betrokken partijen en in overleg met de Tweede Kamer.

Waar kan ik de voortgang van de doelen zien?
De Klimaat- en Energieverkenning van het PBL rapporteert jaarlijks over de feitelijke en geprognotiseerde CO2 -emissies. Daarnaast neemt het Rijk het voortouw in de ontwikkeling van een voortgangsmonitor Klimaatbeleid, die naast de KEV als basis dient voor de Klimaatnota en de eventuele tweejaarlijkse bijstelling van het Klimaatplan.

Wat doet de Rijksoverheid zelf voor het klimaat?
De Rijksoverheid wil met het eigen handelen een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland. Daarom is in het Klimaatakkoord bijvoorbeeld afgesproken dat de Rijkskantoren in 2030 gemiddeld label A hebben, en dat het wagenpark in 2020 voor 20% uit zero-emissie voertuigen bestaat en in 2028 volledig zero-emissie is.

Wordt in het Klimaatakkoord ook rekening gehouden met vervuiling, recycling en een circulaire economie?
Circulaire economie is het missende puzzelstukje voor het behalen van de benodigde CO2 -reductie. Want circulaire economie heeft als doel dat onze economie afvalvrij wordt, door hergebruik, gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en is er minder aval om te verbranden.

Wat is een energielabel | Wat betekent energielabel | Energielabel bij verkoop huis | Energielabel verplicht bij verkoop huis | Definitief energielabel aanvragen

Gebeld worden voor meer informatie?

Of stel direct uw vraag door te mailen naar: info@energielabel-kopen.nl.